MENU » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tajinegiftcadeau.nl met betrekking tot de aanschaf van een giftcadeau,   via de websites https://www.tajinegiftcadeau.nl 

 

1.         Algemeen

1.1       Dit zijn de algemene voorwaarden van Tajinegiftcadeau.nl, met betrekking tot de aanschaf van een giftcadeau,   via de website www.tajinegiftcadeau.nl

1.2       Met de aanschaf/het ontvangen van de een giftcadeau,   via de website https://www.tajinegiftcadeau.nl  geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.         Definities                                                          

2.1       In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Tajinegiftcadeau.nl: Onder ‘Tajinegiftcadeau.nl’ vallen zowel de website  https://www.tajinegiftcadeau.nl als de website www.tajineinlelystad.nl

giftcadeau: Iedere door Tajinegiftcadeau.nl op grond van een distributieovereenkomst (weder)verkochte giftcadeau.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Tajinegiftcadeau.nl die van toepassing zijn op de aanschaf en levering van (een) giftcadeau(en).

Koper: De (natuurlijke) persoon die een giftcadeau afneemt bij Tajinegiftcadeau.nl.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen de Koper van een giftcadeau en Tajinegiftcadeau.nl die wordt aangegaan bij het kopen van een giftcadeau.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een giftcadeau onder zich heeft en/of deze gebruikt om te betalen voor diensten en/of producten van een van de Acceptanten

Acceptant: Een onderneming die wederpartij is van een samenwerkingsovereenkomst met een Principaal waarvoor Tajinegiftcadeau.nl wederverkoper is, en die op grond van deze samenwerking een bepaalde giftcadeau als betaalmiddel accepteert voor bepaalde door hen aangeboden diensten en/of producten.

Wederverkoper: Een partij die op grond van een distributieovereenkomst bevoegd is tot de wederverkoop van een bepaalde giftcadeau. Tajinegiftcadeau.nl is Wederverkoper van de giftcadeauen die op de websites https://www.tajinegiftcadeau.nl  worden verkocht.

(Aankoop)Waarde: De in geld uitgedrukte waarde van een giftcadeau op het moment van aankoop van deze giftcadeau. Bij giftcadeauen die in meerdere delen kunnen worden besteed is de waarde het op een bepaald moment resterende bedrag dat op de giftcadeau staat.

Principaal: De onderneming die (een) giftcadeauen uitgeeft.

3.         Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1       Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen, overeenkomsten en overige relaties tussen Tajinegiftcadeau.nl en Koper en/of Gebruiker zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2       Het accepteren van een aanbieding en/of het aangaan van een overeenkomst of overige relatie met Tajinegiftcadeau.nl houdt in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van een giftcadeau houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van een  giftcadeau zonder aanvaarding is niet mogelijk en/of toegestaan.

3.3       Het afnemen en/of elk gebruik van (een) giftcadeau(en) via  https://www.tajinegiftcadeau.nl of https://www.tajineinleystad.nl houdt bovendien in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de onderneming die de giftcadeau in kwestie uitgeeft (Principaal) accepteert.

3.3       Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde via de website www.tajinegiftcadeau.nl te vinden.

3.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tajinegiftcadeau.nl bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tajinegiftcadeau.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5       Tajinegiftcadeau.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal Tajinegiftcadeau.nl deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk plaatsen op de website www.tajinegiftcadeau.nl/algemenevoorwaarden.

3.6       De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn na publicatie op de website tevens van toepassing op het moment van publicatie reeds bestaande Koopovereenkomsten 

3.7       Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Tajinegiftcadeau.nl het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

4.         Aanschaf van de giftcadeau

4.2       Door de aanschaf van de giftcadeau bij Tajinegiftcadeau.nl komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en Tajinegiftcadeau.nl, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.3       Door de aanschaf van de giftcadeau bij een partij anders dan Tajinegiftcadeau.nl komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen de koper ervan en Tajinegiftcadeau.nl. De koper van een giftcadeau,   bij een partij anders dan Tajinegiftcadeau.nl kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf en/of (Aankoop)Waarde van die giftcadeau,   ten opzichte van Tajinegiftcadeau.nl.

4.4       Na aankoop van een giftcadeau valt het gebruik en de bewaring van de giftcadeau en eventuele bijbehorende codes onder volledige verantwoordelijk en risico van de Gebruiker.

4.5       De Gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van een giftcadeau en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van die giftcadeau, met name in het geval van aankopen via internet, met het oog op fraudepreventie.

4.6       De Koper en/of Gebruiker dient de (digitale) kassabon van de aanschaf van een giftcadeau te bewaren ter bewijs van het aanschaffen van een giftcadeau met een bepaalde Aankoopwaarde. Tajinegiftcadeau.nl accepteert de originele (digitale) kassabon dan wel een door Tajinegiftcadeau.nl ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van Tajinegiftcadeau.nl als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van een giftcadeau.

4.7       Tajinegiftcadeau.nl staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de Koper en/of Gebruiker verstrekte informatie ten aanzien van de hoogte van de Waarde van een giftcadeau en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

4.8       Tajinegiftcadeau.nl is geen enkel geval gehouden rente te verstrekken over de (Aankoop)Waarde van de giftcadeau aan de Koper en/of Gebruiker.

5.         Geldigheid van de giftcadeau

5.1       Raadpleeg voor de regels ten aanzien van de geldigheid van een giftcadeau de Algemene Voorwaarden van de onderneming die de giftcadeau uitgeeft.

5.2       De op Tajinegiftcadeau.nl uitgegeven en in te wisselen keuze giftcadeau is, tenzij anders aangegeven, 1 jaar geldig vanaf het moment van aankoop. 

6          Overdraagbaarheid van de giftcadeau

6.1      De Koper en/of Gebruiker die de giftcadeau overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe Gebruiker op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

6.2       Door het aannemen van de giftcadeau van de Koper en/of Gebruiker stemt de nieuwe Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

7.         Gebruik van de giftcadeau

7.1       Raadpleeg voor de regels ten aanzien van het gebruik van een giftcadeau de Algemene Voorwaarden van de onderneming die de giftcadeau uitgeeft.

8          Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de giftcadeau

8.1       Tajinegiftcadeau.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de giftcadeau. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de giftcadeau van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van de (Aankoop)Waarde van een giftcadeau plaats aan de Koper en/of Gebruiker.

8.3     De beschadigde giftcadeau dient door de Koper en/of Gebruiker in een gesloten enveloppe, samen met volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de Koper en/of Gebruiker te worden toegezonden aan Tajinegiftcadeau.nl:

Tajinegiftcadeau.nl

 Kamp43 2

8225HS Lelystad

Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

9          Uitsluiting garanties

9.1       Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de giftcadeau, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

9.2       Tajinegiftcadeau.nl staat er niet voor in dat het aanbod van een Acceptant op het moment van aanschaffen van de giftcadeau, nog steeds geldt wanneer de Koper en/of Gebruiker de giftcadeau wenst te verzilveren bij de Acceptant.

10       Rechten en verplichtingen van Tajinegiftcadeau.nl

10.1    Tajinegiftcadeau.nl behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst waarbij de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

10.2    Tajinegiftcadeau.nl heeft het recht, edoch nimmer de verplichting, op elk gewenst moment het Saldo van de giftcadeau terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.

10.3    Tajinegiftcadeau.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van de giftcadeau in combinatie met acties van andere Wederverkopers uit te sluiten.

11       Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1    Alle aansprakelijkheid van Tajinegiftcadeau.nl voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Tajinegiftcadeau.nl uitgegeven informatie – die de Koper en/of Gebruiker lijdt doordat Tajinegiftcadeau.nl tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

11.2    Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Tajinegiftcadeau.nl verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis op de giftcadeau van de betreffende Koper en/of Gebruiker aanwezige Saldo. Indien de Koper en/of Gebruiker na het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis aankopen doet met de giftcadeau of op enige andere manier het Saldo verminderd, dan wordt dit nieuwe, lagere Saldo aangemerkt als het Saldo op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding zal daarnaast niet meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor Tajinegiftcadeau.nl verzekerd is.

11.3    De Koper en/of Gebruiker vrijwaart Tajinegiftcadeau.nl dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met Tajinegiftcadeau.nl gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Tajinegiftcadeau.nl in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

11.4    Tajinegiftcadeau.nl is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Acceptant bij de aanschaf van door de Acceptant aangeboden producten en/of diensten. Tajinegiftcadeau.nl is dientengevolge niet verantwoordelijk voor deze aankopen en op deze aankopen zijn de algemene voorwaarden van de Acceptant van toepassing.

11.5    Tajinegiftcadeau.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van diens koopovereenkomst met de Gebruiker.

11.6    Tajinegiftcadeau.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de giftcadeau door Acceptanten. Indien een Acceptant de giftcadeau weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe eventueel een klacht indienen bij de onderneming die de giftcadeau uitgeeft (Principaal). 

 

11.7    Tajinegiftcadeau.nl is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend -  verstaan:

-  Internationale conflicten;

-  Gewelddadige of gewapende acties;

-  Maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

-  Boycotacties; en/of

-  Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

11.8    Tajinegiftcadeau.nl streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Koper en/of de Gebruiker van de giftcadeau en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de verkoop en de levering van de giftcadeau en zo goed mogelijk te laten verlopen. Niettemin garandeert Tajinegiftcadeau.nl niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Tegoed en/of Saldo kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Tajinegiftcadeau.nl gelieerde) partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Tajinegiftcadeau.nl beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.

12       Overige bepalingen

12.2    Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

12.3    Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken door Tajinegiftcadeau.nl, Principalen, Acceptanten en/of andere partijen hebben geen werking ten opzichte van Tajinegiftcadeau.nl, tenzij deze schriftelijk door Tajinegiftcadeau.nl zijn bevestigd.

12.4    Tajinegiftcadeau.nl is niet verantwoordelijk voor toezeggingen ten aanzien van de giftcadeau gedaan door Principalen, Acceptanten en/of andere partijen, tenzij deze toezeggingen door Tajinegiftcadeau.nl schriftelijk zijn bevestigd.

12.5    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper en/of Gebruiker wordt door Tajinegiftcadeau.nl uitdrukkelijk verworpen.

12.6    Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vigerende versie gepubliceerd op de website www.tajinegiftcadeau.nl.

12.7    Kopers en/of Gebruikers met vragen en/of klachten met betrekking tot de aanschaf en de levering van de giftcadeau worden verwezen naar de klantenservice van Tajinegiftcadeau.nl. Het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop deze klantenservice te bereiken is staat vermeld op de website van Tajinegiftcadeau.nl: www.tajinegiftcadeau.nl/contact.

12.8    Kopers en/of Gebruikers met vragen en/of klachten met betrekking tot het gebruik, de acceptatie en de geldigheid van een giftcadeau worden verzocht contact op te nemen met de klantenservice van de onderneming die de giftcadeau uitgeeft (Principaal).

13       Wet Koop op Afstand

13.1    De Koper beschikt ten aanzien van de aanschaf van een giftcadeau niet over het herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

14       Toepasselijk recht 

14.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.